Poučenie o právach dotknutej osoby (GDPR)

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") bola dotknutá osoba poučená o svojich právach.

Prevádzkovateľ v informačnom systéme spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona v spojitosti so:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov.

Prevádzkovateľ ma informoval a som si vedomý práv dotknutej osoby, ktoré sú upravené v zákone o:

 • práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa ust. § 21 zákona,
 • práve na opravu osobných údajov podľa ust. § 22 zákona,
 • práve na vymazanie osobných údajov podľa ust. § 23 zákona,
 • práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ust. § 24 zákona,
 • oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa podľa ust. § 25 zákona,
 • práve na prenosnosť osobných údajov podľa ust. § 26 zákona,
 • práve namietať spracúvanie osobných údajov, podľa ust. § 27 zákona,
 • práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať vo forme v akej som súhlas udelil podľa ust. § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. a ust. § 27 ods. 3 zákona,
 • práve na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania podľa ust. § 28 zákona,
 • práve podať návrh na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.

V Martine       dňa 25.5.2018

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno DH-DENT, Ambulancia dentálnej hygieny, Bc. Blšáková Tatiana, dipl.d.h.

Škultétyho 6, Poliklinika 1, Martin 036 01

IČO: 33 289 450

Kontaktné údaje:   tel.:0917 675 440,  email:dhdentmartin@gmail.com